Sään­nöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Vasemmistoliitto ry, ruotsiksi Vänsterförbundet i Nyland rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki, mutta toiminta-alueena Uudenmaan vaalipiiri.

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Tarkoitus

2 §

Vasemmistoliitto rp:n – jota näissä säännöissä kutsutaan puolueeksi – jäsenjärjestönä piirijärjestön tarkoituksena on puolueen sääntöjen toisen ja kolmannen pykälän toteuttaminen toiminta-alueella ja erityisesti

– ottaa kantaa alueellisiin, maakuntaa ja lääniä koskeviin kehittämisohjelmiin sekä muihin poliittisiin kysymyksiin,

– järjestää toiminta-alueellaan toimivien puolueen perusjärjestöjen yhteistoimintaa puolueen asettamien poliittisten tavoitteiden ja kampanjoiden toteuttamiseksi,

– ottaa kantaa puolueen politiikkaan ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia puolueen toiminnan kehittämiseksi,

– järjestää puolueen säännöissä määritellyllä tavalla valtakunnallisten vaalien ja kunnallisten vaalien ehdokasasettelu ja vaalikampanja toiminta-alueella,

– toimeenpanna toiminta-alueella puoluekokousedustajien valinta siten kuin puolueen sääntöjen 16. ja 17. pykälässä on mainittu,

– huolehtia toiminta-alueella puolueen jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenhuollosta sekä edistää puolueen jäsenhankintaa.

3 §

Tarkoitustaan piirijärjestö toteuttaa auttamalla ja edistämällä jäsenjärjestöjensä toimintaa, järjestämällä tiedotus-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, juhla- ja raittiustapahtumia ja muuta vastaavaa poliittista toimintaa sekä kustantamalla, julkaisemalla ja levittämällä kirjallisuutta ja lehtiä.

4 §

Piirijärjestö voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä sekä osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita ja ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Ennen kuin piirijärjestö päättää omistamansa kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovuttamisesta tai muusta huomattavasta taloudellisesta tai liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, on sen pyydettävä asiasta puoluehallituksen lausunto.

Toimintansa tukemiseksi piirijärjestö voi, asianomaisen luvan hankittuaan, harjoittaa paikallista radio- ja TV-toimintaa, matkailu-, majoitus- ja ravitsemusliikettä, bingo- toimintaa, kirjapaino-, kirjakauppa-, elokuva-, teatteri- ja kioskiliikettä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet

5 §

Piirijärjestön jäseneksi pääsevät piirijärjestön toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt puolueen perus- ja kunnallisjärjestöt, joita nimitetään näissä säännöissä jäsenjärjestöiksi. Jäsenet ottaa ja erottaa piirihallitus. Toiseen puolueeseen kuuluva järjestö ei voi olla piirijärjestön jäsenenä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Piirijärjestön jäsenillä on oikeus osallistua sen päätöksentekoon, tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestölle sekä saada tietoja kaikista piirijärjestön päätöksistä sekä piirijärjestön toiminnasta ja tilasta.

6 §

Piirijärjestön toimintaan voivat osallistua myös puolueen ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenten ja muiden yksityisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröimättömät ryhmät, joita molempia nimitetään näissä säännöissä toiminta- ryhmiksi ja jotka piirihallitus piirijärjestön yhteydessä toimiviksi toimintaryhmiksi hyväksyy. Tällaisella toimintaryhmällä on oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestön päätöselimille.

7 §

Piirijärjestön jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet maksavat piirijärjestölle piirimaksua. Sen suuruudesta seuraavalle vuodelle päätetään edellisen vuoden syksyllä pidettävässä puoluevaltuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Piirijärjestö voi lisäksi kantaa jäsenjärjestöiltään ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään piirijärjestön syyspiirikokouksessa.

Piirimaksu maksetaan puolueen jäsenmaksun yhteydessä. Puolue suorittaa jäsenmaksujen kannon posti- ja pankkiyhteyksiä käyttäen ja tilittää piirimaksut puolivuosittain piirijärjestölle. Jäsenjärjestön henkilöjäsenten maksama piirimaksu on samalla kyseessä olevan järjestön jäsenmaksu piirijärjestölle.

8 §

Jäsenjärjestö voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan piirikokoukselle.

9 §

Piirihallitus voi erottaa jäsenjärjestön puolueen sääntöjen 7. pykälässä mainituilla perusteilla piirijärjestöstä. Ennen erottamista on erotettavalle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jos jäsenjärjestö on jättänyt jäsenmaksunsa (piirimaksun) suorittamatta kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta, voi piirihallitus katsoa jäsenjärjestön eronneeksi.

Piirijärjestön kokous

10 §

Piirijärjestön ylin päättävä elin on piirijärjestön kokous. Kevät- ja syyspiirikokous kutsutaan koolle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta edellisen syyspiirikokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäsenjärjestölle lähetetyllä kirjallisella kutsulla. Kevätpiirikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyspiirikokous joulukuun puoliväliin mennessä.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavoin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, ja se on pidettävä, milloin piirihallitus niin päättää tai milloin neljäsosa (1/4) jäsenjärjestöistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

11 §

Piirijärjestön kokouksiin saavat jäsenjärjestöt valtuuttaa yhden (1) edustajan jokaista alkavaa 10 jäsentään kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Puolueen ja perusjärjestön suorilla henkilöjäsenillä, joita ei ole valittu äänivaltaisiksi kokousedustajiksi, on piirikokouksessa puhe-ja esitysoikeus.

Puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja piirihallituksen jäsenillä sekä piirijärjestön ja puolueen toimihenkilöillä on piirijärjestön kokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

12 §

Piirijärjestön kokouksiin voidaan näissä säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Näistä osallistumismahdollisuuksista on mainittava kokouskutsussa ja piirijärjestöllä on oltava nämä mahdollisuudet huomioiva äänestys- ja vaalijärjestys.

Mikäli osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, tämä voi olla aikaisintaan kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen edellyttämä kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

13 §

Piirikokousten tehtävät

Kevätpiirikokouksen tehtävänä on

1) käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä piirijärjestön kanta esille otettaviin asioihin,

2) käsitellä piirihallituksen laatima kertomus piirijärjestön toiminnasta päättyneeltä toimintakaudelta,

3) käsitellä tilikertomus sekä tilintarkastajan lausunnon kuultuaan vahvistaa tilinpäätös,

4) päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

5) käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat sekä

6) tehdä ehdotus puoluekokoukselle piirijärjestön toiminta-alueelta puoluevaltuustoon valittavista jäsenistä siten kuin puolueen sääntöjen 19. pykälässä on mainittu.

Syyspiirikokouksen tehtävänä on

1) käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä
piirijärjestön kanta esille otettaviin asioihin,

2) käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio sekä
toimintasuunnitelma,

3) päättää mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,

4) päättää piirihallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä 12. pykälän rajoissa ja valita piirihallituksen puheenjohtaja, 1 – 2 varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet toiminta-alueen eri seudut huomioiden,

5) valita piirijärjestön tilejä ja hallintoa tarkastamaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

6) päättää kokouksien koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän rajoissa sekä

7) käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat.

Piirihallitus

14 §

Piirijärjestön hallituksena sen asioita hoitaa ja sitä edustaa piirihallitus, johon kuuluu syyspiirikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa ja 5 – 15 muuta varsinaista jäsentä ja 3 – 5 varajäsentä. Piirihallituksen jäsenistä vähintään yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen tulee olla ruotsinkielinen. Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten on oltava puolueen jäseniä. Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Piirijärjestön työntekijöillä sekä puolueen edustajilla ja toiminta-alueen kansanedustajilla on puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus piirihallituksen kokouksissa.

Piirijärjestön puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali suoritetaan siten, että ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimeenpannaan toinen vaali, jossa ehdokkaina voivat olla ne kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi. Vaihtoehtoisesti samanarvoiset kaksi (2) varapuheenjohtajaa voidaan valita yksinkertaisella äänten enemmistöllä siten, että varapuheenjohtajiksi valitaan kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Piirihallituksen jäsenet valitaan yksinkertaista enemmistövaalitapaa noudattaen.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

15 §

Piirihallituksen tehtävänä on

1) panna toimeen piirikokouksen päätökset,

2) ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja muutoinkin johtaa piirijärjestön käytännön toimintaa,

3) valita piirijärjestöä edustavat luottamushenkilöt seudullisiin ja maakunnallisiin kuntayhtymiin yhteistyössä kunnallisjärjestöjen ja valtuustoryhmien kanssa ja käsitellä puolueen politiikan pääsuuntaviivat ko. kuntayhtymissä,

4) huolehtia piirijärjestön taloudenhoidosta,

5) kutsua koolle piirijärjestön kokoukset,

6) tarvittaessa laatia esitys piirikokouksen äänestys- ja vaalijärjestykseksi,

7) järjestää osanotto valtiollisiin vaaleihin,

8) nimittää työvaliokunta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät

9) ottaa ja erottaa valitsemansa toimihenkilöt ja sopia heidän palkkansa ja muut työsuhteen ehdot, sekä

10) pitää jäsenluetteloa.

Työvaliokunta

16 §

Piirihallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä 2-5 muuta jäsentä ja jonka tehtävänä on valmistella piirihallituksen kokoukset, huolehtia piirihallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä piirijärjestön juoksevien asioiden hoidosta piirihallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Nimenkirjoitus

17 §

Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

Tilivuosi

18 §

Piirijärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajan tulee suorittaa tarkastus helmikuun loppuun mennessä.

Yleisiä määräyksiä

19 §

Sääntöjen muuttamiseen tai piirijärjestön purkamiseen tarvitaan piirijärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö annetuista äänistä, ja siihen on saatava ennen rekisteröimistä puoluehallituksen suostumus.

20 §

Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat
Vasemmistoliitto rp:lle.

21 §

Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia.


Säännöt on hyväksytty sääntömääräisessä kevätpiirikokouksessa 9.4.2022 ja r
ekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 25.8.2022.