Uudenmaan Vasemmistoliitto: Kuntavaalit 2017 – tavoitteena toimiva arki

Uudenmaan Vasemmistoliitto

 

KUNTAVAALIT 2017 – TAVOITTEENA TOIMIVA ARKI

Kevään 2017 vaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta myös Uudellamaalla. Uudenmaan Vasemmistoliiton tavoitteena on toimiva arki kunnan asukkaille. Se tarkoittaa oikeutta varhaiskasvatukseen, korkeatasoista perus- ja toisen asteen opetusta, toimivia terveys- ja sosiaalipalveluita ja hyvää hoivaa vanhuksille.

Toimivaan arkeen kuuluu myös oikeus työhön, toimeentuloon ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Kuntien on pidettävä huolta myös kirjasto- ja kulttuurista, liikuntamahdollisuuksista sekä nuorten hyvinvoinnista. Myös toimiva joukkoliikenne ja ympäristöstä huolehtiminen ovat kuntien vastuulla.

Paikallisten asioiden lisäksi kuntavaaleissa annetaan myös välitodistus pääministeri Juha Sipilän porvarihallitukselle. Se on leikkauksilla horjuttanut suomalaisen yhteiskunnan maailmalla arvostetuimpiin kuuluvaa kulmakiveä, sivistystä ja koulutusta. Se on myös heikentänyt kaikkein pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa. Samalla tavoittelee Suomi Oyj:tä repimällä auki bisnekselle sote-palvelut ja veronmaksajien rahoilla rakennetut liikenneverkot.

Vasemmistoliitto on aito vaihtoehto tälle suomalaisen yhteistyön, hyvinvointivaltion alasajolle ja eriarvoisuuden kasvulle. Vasemmistoliitto kannattaa myös niin kulttuuriryhmien kuin ihmisten moninaisuutta. Vastakkainasettelun sijaan, haluamme luoda yhteisvoimin kaikille nykyistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

SOTE-PALVELUT IHMISILLE – EI BISNEKSELLE
Vasemmistoliitto puolustaa julkisia palveluita kaikissa Uudenmaan kunnissa. Ihmisten terveydellä ja sosiaalisella hyvinvoinnilla ei pidä tehdä bisnestä. Julkisiin palveluihin ovat pureutuneet yhä enemmän ylikansalliset sote-konsernit, jotka ostavat pienyrittäjiä pois markkinoilta ja joiden omistus ketjuuntuu usein ulkomaisiin veroparatiiseihin.

Vasemmistoliiton tavoite on kaataa hallituksen ajama sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Hallitus markkinoi sitä niin sanotulla valinnanvapaudella, vaikka todellisuudessa hanke tarkoittaa yhtiöittämisen ja yksityistämisen pakkoa. Samalla sote-uudistukseen tuloon on kuitenkin varauduttava.

* Perusterveydenhoidon pitää olla saatavilla ja maksutonta sekä terveyskeskusmaksut poistaa kaikissa Uudenmaan kunnissa.

* Myöskään muita sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja ei pidä Uudenmaan kunnissa korottaa, vaikka hallitus on antanut tähän valtuudet.

* Kunnan palvelut on tuotettava kunnan omana työnä. Se takaa parhaiten niiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon.

* Mikäli hankintoja tehdään yksityiseltä sektorilta, ne pitää tehdä yhtiöiltä, joiden omistusketjut eivät päädy veroparatiiseihin

* Palveluseteleitä voidaan käyttää täydentämään toissijaisia julkisia palveluita esimerkiksi ajokorttiin vaadittavien lääkärintodistusten hankkimisessa.

* Hoitojonoja on lyhennettävä varaamalla perusterveydenhoitoon riittävät resurssit.

* Vanhustenhoitoon pitää varata riittävät resurssit ja riittävä hoitajamitoitus, jotka takaavat turvallisen ja arvokkaan vanhuuden.

KOULUPOLKU ALKAA JO TARHASSA
Suomalaisen perusopetuksen pitää olla maailman huippua myös tulevaisuudessa, ei kansainvälisiä vertailuja vaan suomalaisia lapsia ja nuoria varten.

* Varhaiskasvatuksen rajoitukset pitää purkaa, sillä lapsia ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan jo ennen kouluikää.

*Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisena. Peruskoulussa luokkakokojen on oltavat enintään 20 oppilaan suuruisia.

*Jokaiselle peruskoulun päättäneelle pitää taata jatkokoulutuspaikka.

* Oppilashuollon ja tukipalveluiden riittävistä resursseista on pidettävä huolta.

* Henkilökunnan jaksamisesta ja kehittymismahdollisuuksista huolehditaan

* Homekoulut ja –kirjastot ovat häpeä, ne pitää korjata.
 

TYÖ LUO HYVINVOINTIA KUNNISSAKIN
Kunnilla on vastuu myös työllisyydestä ja työttömyyden vähentämisestä. Uudenmaan kuntien on panostettava nykyistä enemmän aktiivisiin työllisyystoimiin ja niiden riittävään resurssointiin.

* Kuntien valtiolle maksamat niin sanotut työmarkkinatuen sakkomaksut on käytettävä työllistämiseen, erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

* Työllisyyspolitiikan tavoite pitää olla työttömyysjaksojen katkaiseminen. Työllisyystöitä pitää tarjota puolen vuoden lisäksi myös vuoden jaksoissa.

* Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa kiertää kunnan velvoitteita työllistämiseen ja laadukkaisiin ammattilaisten tarjoamiin palveluihin.

 
KULTTUURI KUULUU HYVÄÄN ELÄMÄÄN
Yksin leivästä ei ihminen elä. Hyvään elämään kuuluu myös kulttuuri, liikunta ja urheilu. Palveluita on suunniteltava yhteistyössä niiden käyttäjien kanssa.

* Kirjastot ovat jatkuvasti yksi kuntalaisten arvostetuimmista palveluista ja palvelun taso tulee jatkossakin turvata riittävillä määrärahoilla ja henkilöstömäärällä. Myös muiden kulttuuripalvelujen ja museoiden määrärahat on turvattava.

* Liikuntapaikkojen aukioloaikojen pitää olla mahdollisimman laajoja ja joustavia.

 
ASUMINEN ON PERUSOIKEUS
Vasemmistoliiton mielestä asuminen on perusoikeus. Uudellamaalla asumisen hinta on karannut käsistä. Joillain paikkakunnilla se lohkaisee ihmisten tuloista jopa 60 prosenttia. Ongelma voidaan korjata riittävällä asuntorakentamisella.

* Kaikilla Uudenmaan kunnilla pitää olla asuntopoliittinen ohjelma, joka tekee mahdolliseksi kohtuuhintaiset tontit ja riittävän rahoituksen myös sosiaaliselle asuntotuotannolle.

* Kunnan oman maanomistuksen, kaavoituksen ja tonttituotannon avulla varmistetaan riittävä tonttitarjonta.

* Jos tarve vaatii, kuntien on käytettävä kaikki maapolitiikan välineitä, myös etuosto-oikeutta, pakkolunastuksia, rakennuskehotuksia ja rakentamattoman rakennuspaikan korotettua kiinteistöveroa.

* Vuokra-asuntopulan ratkaisemiseksi Uudenmaan kuntien pitää ottaa ohjenuoraksi, että vähintään 30 prosenttia asuntotuotannosta ja kaavoituksesta on säänneltyä asuntotuotantoa. Samalla ARA-tuotantoon varataan edullisemmin hinnoin tontteja, joka mahdollistaa kohtuuhintaiset vuokratalot.

* Asuinalueiden pitää olla monipuolisia asukasrakenteeltaan ja asumismuodoiltaan. Se tarkoittaa vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja omistusasuntoja. Asuntoja pitää rakentaa joukkoliikenneyhteyksien varrelle, alueilla on oltava hyvät peruspalvelut sekä viihtyisä elinympäristö viheralueineen.

  1. Kunnissa päätetään myös sähkön hintaan, lämmitykseen ja vesimaksuihin liittyviä asioita, mikäli kunnassa on oma energialaitos ja vesilaitos. Näiden säilyttäminen kunnallisina…

JULKINEN LIIKENNE LIIKUTTAA JOUKKOJA
Uudellamaalla korostuu toimiva joukkoliikenne, koska maakunta on Suomen väkirikkain, mutta samalla myös maantieteellisesti laaja. Alueella on tiivisti rakennettu ja asuttu pääkaupunkiseudun metropoli, mutta myös laajoja maaseutualueita.

* Pääkaupunkiseudulla on varmistettavat toimiva raideliikenne ja riittävät kevyen liikenteen väylät.

* Junayhteyksiä Uudenmaan alueella ei saa heikentää. Lakkautetut paikallisjunayhteydet on palautettava.

* Pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteeseen on panostettava rakentamalla Jokeri-rata.

* Riittävästä ja maksuttomasta tai junaliikenteen lippuihin sidotusta liityntäpaikoituksesta on huolehdittava.

*Lippujen hinnat on pidettävä kurissa riittävällä julkisella tuella.
 

YMPÄRISTÖ ON LAINAA TULEVILTA POLVILTA
Suomen kehityksen veturina Uudellamaalla on myös erityinen vastuu ympäristön ja luonnon suojelusta.

* Arvokkaat luontokohteet on säilytettävä ja niiden väliset viheryhteydet turvattava.

* Kuntien ja maakunnan kaavoituksessa on huomioitava asuinympäristön kannalta tärkeät lähimetsät, puhtaat vedet ja luonnon monimuotoisuus.

* Ilmastonmuutoksen torjumisen on ohjattava maakunnan ja sen kuntien päätöksentekoa.  Kivihiilen käytön asteittainen lopettaminen ja sen korvaaminen uusiutuvalla energialla on toteutettava vuoteen 2025 mennessä.

* Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimia myös energian säästämiseksi. Kuntien on omissa hankinnoissaan, kiinteistöissään ja rakentamisessa suosittava energiatehokkuutta.

* Joukkoliikenteen pitää olla vähäpäästöistä ja sen palvelutasoa pitää nostaa.

* Itämeren suojeluun on panostettava nykyistä enemmän ja päästöt sinne on saatava loppumaan.