Uudenmaan Vasemmistoliiton vaaliohjelma / eduskuntavaalit 2019

Uudenmaan Vasemmistoliiton vaaliohjelma / eduskuntavaalit 2019

Hyväksytty Uudenmaan Vasemmistoliiton syyskokouksessa 24.11.2018UUSIMAA OSANA KOKO SUOMEN MUUTOSTA

Uudenmaan Vasemmistoliitto on osa laajaa liikettä Suomen suunnan kääntämiseksi Juha Sipilän oikeistohallituksen jäljiltä. Yhteiskuntapolitiikan suunnan on muututtava.

Uudellamaalla on muusta maasta poikkeavat erityispiirteensä. Se on väkirikkain maakunta ja maan talouden veturi. Silti täällä on omat haasteensa

Uudenmaan Vasemmistoliitto haluaa olla rakentamassa maakuntaa, jossa on edullinen ja toimiva julkinen liikenne, kohtuuhintaista asumista, luonnon kannalta kestävä, hiilineutraali yhdyskuntarakenne, julkisena työnä tuotetut palvelut ja turvallinen ympäristö lasten kasvulle.

Uudellamaalla tarvitaan monipuolista koulutustarjontaa, hyvät mahdollisuudet tehdä töitä ja yrittää sekä moniarvoista ilmapiiriä, jossa ihmisten erilaisuus on voimavara.

SOTE-PALVELUIDEN PAIKKA EI OLE PÖRSSISSÄ


Juha Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistusta ei pidä toteuttaa. Uudistuksen ovat todenneet vahingolliseksi niin Uudenmaan liitto kuin pääkaupunkiseudun kunnat. Kyse on historiallisesta yrityksestä yksityistää hyvinvointivaltion ytimeen kuuluvia julkisia palveluita. Se tarkoittaisi myös massiivisia leikkauksia palveluiden rahoitukseen. Hankkeen valmistelu pitää keskeyttää.
Kuntien yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa on mahdollista lisätä. Hyvin toimivaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:ia ei pidä pilkkoa.

Julkiset palvelut pitää tuottaa julkisena työnä. Sote-palveluiden kilpailuttaminen, yksityistäminen, ulkoistaminen ja palveluseteleillä tuottaminen pitää pysäyttää.

Oppilaitoksiin myös Uudellamaalla iskeneet hallituksen koulutusleikkaukset pitää perua. Kaikissa Uudenmaan kunnissa pitää tarjota lapsille subjektiivinen päivähoito-oikeus.

TYÖ ON TOIMEENTULON PERUSTA


Maakunnan työllisyys- ja kasvupalveluiden yksityistäminen ja markkinaehtoistaminen pitää torjua.
Myös valtion pitää panostaa työllistämistoimiin Uudellamaalla. Vaikka työttömyysprosentit maakunnassa ovat matalammat kuin muualla Suomessa, tarkoittaa suuri väestömäärä suurempaa lukumäärää työttömiä. Työllisyystoimilla pitää ennen muuta katkaista pitkäaikaistyöttömyyden jaksoja.

Uusimaa on maakunta, jossa on paitsi suuria asutuskeskuksia, myös maaseutua ja maataloutta. Asumisen edellytykset pitääkin turvata kaikkialla Uudellamaalla, myös pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla.


OMA KOTI LIIAN KALLIS

Asuminen etenkin pääkaupunkiseudulla on kalliimpaa kuin yhdessäkään toisessa euromaassa tai Pohjoismaassa. Asumiskustannukset alueella ovat karanneet jo monen pienipalkkaisen tai jopa keskituloisen ulottumattomiin. Siksi moni pääkaupunkiseudulla työskentelevä joutuu muuttamaan yhä kauemmas työpaikastaan pääkaupunkiseudun ympäryskuntiin.

Asumisen hintaa ei saada alas muutoin kuin panostamalla voimakkaasti kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Kohtuuhintaisuus tarkoittaa sitä, että asumiskulut eivät saa viedä ihmisen käteen jäävistä nettotuloista neljännestä enempää.  Uusilla alueilla kohtuuhintaisen asuntotuotannon, etenkin ara-rakentamisen osuuden pitää olla ainakin kolmannes asuntokannasta. Valtion ara-tukea pitää lisätä voimakkaasti.

Lisäksi kuntien on syytä esimerkiksi yhteistyössä perustaa kunnallisia rakennusyhtiöitä, jotka voivat tuottaa asuntoja ilman voittomarginaalia.

Häätöuhan alla olevien ihmisten asumisen neuvontaan ja tukeen pitää panostaa. Tavoitteena pitää olla asunnottomuuden poistaminen kokonaan seuraavan eduskuntakauden aikana.

Uudenmaan kuntiin ei tarvita asuinalueita, joissa asumismuodot tai väestön tulo- tai koulutustaso ovat hyvin yksipuolisia. Tarvitaan monimuotoista asuinrakentamista.

 

LIIKENNE RAITEILLEEN


Liikenteen Uudenmaan valtaväylillä pitää perustua raiteisiin. Se on edellytys ilmastonmuutoksen torjumiselle, ympäristön ja ihmisten suojelemiselle saasteilta sekä ruuhkien purkamiselle erityisesti pääkaupunkiseudulla. Pääosa liikenneinvestoinneista pitää tehdä raiteisiin sekä pyöräily- ja kävelyväyliin.

Vasemmistoliiton mielestä tulevaisuuden tärkeimpiä liikennehankkeita Uudellamaalla ovat tunnin juna Turkuun, lentorata pohjoisesta Helsinki-Vantaan lentokentän suuntaan, rantarata Helsinki-Turku ja Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen, pääradan lisäraiteet sekä itään suuntautuva rantarata. Myös raitiovaunulinjojen rakentamista kaupunkien sisälle pitää edistää.
Hankkeita ei pidä kuitenkaan asettaa toisiaan vastaan vaan niiden voi ajatella tukevan toisiaan.
Kaikkialle kiskoja ei kuitenkaan voi viedä.  Myös perustienpidosta on huolehdittava.


ILMA JA VESI OVAT PERUSEDELLYTYKSIÄ


Uudenmaan liikenne-, kaavoitus- ja rakentamisratkaisuissa tavoitteena pitää mahdollisimman korkea ympäristönsuojelun taso ja hiilineutraalisuus. Kaava- ja ympäristölupa-asioissa valitusoikeutta ei pidä rajoittaa.

Uusimaa sijaitsee Itämeren rannalla. Siksi maakunnassa on erityinen vastuu Itämeren suojelusta. Tavoitteena pitää olla maatalouden, teollisuuden ja yhdyskuntien päästöjen lopettaminen Itämereen.

Uudenmaan järvien, jokien, purojen ja muiden vesistöjen puhdistamiseen ja luonnontilan palauttamiseen pitää panostaa.

MONIARVOISUUS EI OLE ERIARVOISUUTTA


Suomi on muuhun Eurooppaan verrattuna vähäisen maahanmuuton maa. Silti iso osa Suomen maahanmuuttajista saapuu Uudenmaan alueelle, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Maahanmuutto ei ole pois kantasuomalaisilta. Uudenmaan Vasemmistoliitto toimii vahvasti kaikenlaista rasismia, syrjintää ja epätasa-arvoa vastaan.

Myös kantaväestön tietyille asuinalueille kasaantuviin sosiaalisia ongelmia pitää ehkäistä monipuolisilla myönteisen erityiskohtelun ohjelmilla.